รายงานทางวิชาการนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 30

การวิเคราะห์ปัญหาการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ 5

การพัฒนาศักยภาพ การปฎิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 67

ปฐมนิเทศอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 12 โดย ผอ.สบ.พถ.

ปฐมนิเทศนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 25 โดย ผอ.กง.บอ.3 จ.ส.อ.สถิตย์ จันทร์โพธิ์

ปฐมนิเทศหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ 6 โดย ผอ.กง.บอ.3 จ.ส.อ. สถิตย์ จันทร์โพธิ์

ปฐมนิเทศหลักสูตรนายกฯ / รองนายก ฯ รุ่นที่ 2 โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บรรยากาศในชั้นเรียน บรรยายโดย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.บุญธรรม เลิศสุขีเกษม

บรรยากาศในชั้นเรียน บรรยายโดยวิทยากรจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

กาเลือกคณะกรรมการรุ่น หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ รุ่นที่ 1